Inne

Inne (17)

Warszawa, 3 kwietnia 2020 r.

Wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Mając na uwadze potrzebę prowadzenia działań związanych z ochroną zdrowia publicznego realizowanych w szczególności na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z późn. zm.), w których zawiera się prowadzenie polowań oraz odstrzałów sanitarnych, Główny Lekarz Weterynarii przedstawia niniejsze wytyczne i zalecenia dla myśliwych.

Należy pamiętać, że:
• przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego dzików stosuje się odpowiednio przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach określone w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61 poz. 548, z późn. zm.),
• przy wykonywaniu polowania lub odstrzału sanitarnego stosuje się zasady bioasekuracji określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (Dz. U. z 2020 r. poz. 160).
• w zakresie odstrzału sanitarnego dzików należy stosować się do „Wytycznych dotyczących realizacji odstrzału sanitarnego dzików, w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 148).”

Należy zaznaczyć, że w trakcie prowadzenia polowania lub odstrzału sanitarnego należy przestrzegać przede wszystkim zasad i procedur określonych przez resort zdrowia, w zakresie ochrony zdrowia ludzi przed zakażeniem koronawirusem.

W związku z przepisami1 wprowadzającymi ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie przemieszczania się osób przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przemieszczanie się w celu wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych – jest dozwolone.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo, osoby mogą się poruszać w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie. Zasady te należy stosować również podczas wykonywania polowania oraz odstrzału sanitarnego.

Zalecenia epidemiologiczne wynikające z zagrożenia związanego z COVID-19.

W polowaniach oraz odstrzale sanitarnym nie powinni brać udziału myśliwi, którzy:

1) informują o złym stanie zdrowia przed polowaniem lub odstrzałem sanitarnym,
2) mają nawet łagodny kaszel albo podwyższoną temperaturę (37.3 C lub więcej), w tym wykazują jakiekolwiek objawy przeziębienia,
3) są podejrzani o zakażenie COVID-19, są poddani izolacji lub kwarantannie lub osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca z myśliwym jest poddana tym ograniczeniom lub jest podejrzana o zakażenie COVID-19.

Zaleca się, aby myśliwi stosowali się do poniższych zasad.
1. Należy stosować ogólne zasady higieny, w tym konieczność mycia i dezynfekcji rąk, szczególnie przed wejściem w łowisko oraz po jego opuszczeniu.
2. Każdy myśliwy powinien zaopatrzyć się w płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe oraz ewentualnie maseczkę na twarz.
3. Należy często myć i dezynfekować ręce lub stosować rękawiczki jednorazowe przy prowadzaniu jakichkolwiek czynności, wymagających kontaktu z przedmiotami mogącymi stanowić potencjalne zagrożenie ze względu na zanieczyszczenie powierzchni czynnikiem zakaźnym wywołującym COVID-19, np. w osadach myśliwskich - brama czy furtka wejściowa, klamki, chłodnie na tusze, książki papierowe, długopis, itp. Rękawiczki jednorazowe bezpośrednio po wykonaniu danej czynności należy zdjąć i wyrzucić do pojemnika na odpady, a ręce umyć i zdezynfekować. W razie możliwości, jeżeli powierzchnia na to pozwala, należy przeprowadzić jej dezynfekcję.
4. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznych książek ewidencyjnych pobytu w łowisku.
5. Nie należy używać w trakcie polowania lub odstrzału sanitarnego zbędnego sprzętu mogącego być nośnikiem wirusa, jak np. kamera, aparat fotograficzny, komputer/tablet, itp. Jeżeli został on jednak użyty, należy przeprowadzić dezynfekcję w sposób nie powodujący uszkodzenia sprzętu. np. telefon, tablet przetrzeć chusteczką/papierowym ręcznikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym.
6. Należy unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust.
7. Zaleca się, aby w polowaniach lub odstrzale sanitarnym nie uczestniczyli myśliwi zaliczani do grupy podwyższonego ryzyka, w tym m.in.:
- myśliwi w wieku powyżej 65 roku życia,
- chorujący na schorzenia przewlekłe, w szczególności astmę, choroby układu krążenia, cukrzycę, ciężkie przewlekłe choroby płuc, choroby nowotworowe, zaawansowaną niewydolność nerek lub wątroby,
- osoby o obniżonej odporności organizmu.

 

1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 oraz 577)

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

przyszło nam wykonywać nasze ustawowe obowiązki w czasach trudnych i niebezpiecznych. Stan pandemii, w jakim aktualnie się znajdujemy stawia przed nami nowe wyzwania, także łowieckie. Jest to czas, w którym musimy maksymalnie zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas codziennej pracy w łowisku. Dlatego rekomendujemy by zrezygnować z tradycyjnych narzędzi i metod na rzecz tych nowoczesnych. Polecamy wprowadzanie elektronicznych książek pobytu w łowisku. Takie posunięcie pozwoli na zminimalizowanie kontaktu osobistego myśliwych i zapobiegnie roznoszeniu wirusa SARS – CoV-2.

Zachowanie zdrowia to teraz nasz priorytet. Racjonalne i rozsądne kroki w różnych dziedzinach życia pomogą nam to zdrowie utrzymać. Poniżej przypominamy najnowsze zalecenia rządu RP dotyczące bezpieczeństwa:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DOBIE KORONAWIRUSA

wtorek, 31 marzec 2020 09:39

Film instruktażowy - BIOASEKURACJA

Napisane przez

środa, 12 luty 2020 17:48

Nowy Regulamin "Funduszu Rozwoju Zwierzyny Drobnej"

Napisane przez

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu wraz z Komisją Hodowli i Ochrony Środowiska informuje, że z dniem 11.02.2020 r. zatwierdzony został nowy regulamin "Funduszu rozwoju zwierzyny drobnej" na rok 2020 r.  Wnioski można składać do 31 lipca 2020 r. Zachęcamy Koła Łowieckie do składania wniosków.

poniedziałek, 10 luty 2020 21:38

Zasady bioasekuracji podczas polowania

Napisane przez

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek od dzików do badań laboratoryjnych w kierunku ASF na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF

 

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału na obszarach objętych ograniczeniami i zagrożenia:

1. Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików.
2. Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”.
3. Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po oględzinach i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji.
4. Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale.
5. Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu.
6. Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku.
7. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.
8. Na obszarze ochronnym oraz na obszarach nie objętych restrykcjami dopuszcza się patroszenie na łowisku przy czym zaleca się zachowanie powyższych zasad bioasekuracji.

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików:

1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi.
2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji.
3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików.
4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału.

Wymagania dla punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zlokalizowanych na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF:

1. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.
2. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni.
3. Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni.
4. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii.
5. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji.
6. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF od odstrzelonych dzików:

1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.
2. Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia.
3. Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a nastąpienie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddanie utylizacji.

Główny Inspektorat Weterynarii
Tel. 22 623 20 88

 

piątek, 29 listopad 2019 13:18

Lubelskie Targi PASJE

Napisane przez

Zapraszamy na I edycję Targów Pasje Łowiectwo Strzelectwo Survival., które odbędą się w dniach 7-8 grudnia 2019 r. na terenie Targów Lublin,  przy ul. Dworcowej 11 w Lubinie.

Pasje zajmą 11 000 m2 powierzchni będą tym samym jednymi z największych targów łowieckich w Polsce. Zaprezentuje się ponad 100 firm z całego kraju, które mają w swojej ofercie m.in. broń(kilkadziesiąt marek) optykę, odzież, oraz wszystkie niezbędne akcesoria łowieckie i strzeleckie. Dla zwiedzających przygotowano szereg atrakcji, między innymi:

• Pokaz wabienia jeleni w wykonaniu Tomasza Malińskiego, wielokrotnego  mistrza Polski i dwukrotnego mistrza Europy

• Strzelnice ASG, możliwość strzelania z replik broni krótkiej i długiej z podglądem

• Strzelnice łukową, 3 stanowiska do strzelania z łuku bloczkowego, łuku hunter i tradycyjnego

• Strzelnice laserową

• Pokaz kulinarny z degustacją dziczyzny

• Szkolenia strzeleckie i survivalowe

• Wystawę broni Pro ARMA(ponad 2 500 sztuk broni, w tym duża ilość broni myśliwskiej)

• Psy myśliwskie

• Wystawę trofeów myśliwskich

• Pokaz mody myśliwskiej

Zaplanowane zostały również wydarzenia dla dzieci i młodzieży, takie jak: ścieżka edukacyjna przygotowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie, strzelnicę łukową, szkolenia survivalowe (m.in. rozpalanie ognia, topografia).

Pasje to także konkursy, spotkania z gwiazdami, bogaty program wydarzeń.

Prowadzącym Targi Pasje będzie Przemysław Malec, redaktor Darz Bór TV.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!
 
 
poniedziałek, 28 październik 2019 17:41

Obchody Hubertusa Ogólnopolskiego w Zamościu

Napisane przez

Obchody Hubertusa Ogólnopolskiego w Zamościu

Miasto Zamość w dniach 4-6 października było stolicą polskiego łowiectwa, goszcząc Koleżanki i Kolegów z całej Polski. Obchody rozpoczęły się już w piątek, gdzie na Rynku Wielkim dla młodzieży zorganizowano Dzień Edukacji Ekologicznej. Tego dnia odbyła się również konferencja naukowa „Zamość – Roztocze – Łowiectwo - UNESCO”, w której prelegentami byli:

- prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

- Janusz Sielecki, Wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych (IAF),

- Tomasz Kossowski – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Zamościu,

- Jarosław Kuchta – miłośnik Roztocza, przewodnik turystyczny.

Po konferencji dokonano otwarcia czasowej wystawy „Historia i tradycje łowiectwa Zamojszczyzny”.

Główne obchody Hubertusa Ogólnopolskiego miały miejsce w sobotę, 5 października. Rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. Hubertowską w Katedrze Zamojskiej, podczas której słowo boże wygłosił Ksiądz Biskup dr Marian Rojek.

W trakcie mszy poświęcono i przekazano dwa nowe sztandary: Kołu Łowieckiemu nr 28 „Rogacz” w Józefowie oraz Oddziałowi Zamojskiemu im. Alfreda Hałasy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. 

Po Mszy Świętej, ulicami zamojskiej starówki przemaszerowano na Rynek Wielki. Korowód prowadzili dwaj ułani ze Szwadronu Przybocznego Prezydenta RP, na czele z prawnukiem Pawła Sapiehy, Rotmistrzem Jakubem Czekajem oraz Arkadiuszem Ziółkowskim Za nimi, w zabytkowych Fordach, podróżowały Diany w strojach z epoki oraz para prowadzących Hubertusa Ogólnopolskiego - Monika Zawiślak i Jan Szulc. Kolejno delegacje pocztów sztandarowych z Zarządu Głównego, Zarządów Okręgowych, Kół Łowieckich, Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia oraz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Cały korowód maszerował przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Sitna oraz uczniów ze Szkoły Muzycznej Yamaha w Zamościu.

Po przybyciu na Rynek Wielki, uroczyście odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego a wszystkiemu towarzyszyło wciągnięcie na masz flagi narodowej. O godzinie 12:00 uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego Marszałka Seniora śp. Kornela Morawieckiego. Następnie Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” przy RDLP w Lublinie odegrał sygnały „Powitanie” oraz „Darz Bór”, po których oficjalną część imprezy otworzył Wojciech Adamczyk - Łowczy Okręgowy PZŁ w Zamościu. Po otwarciu części oficjalnej głos zabierali kolejno: Członek Zarządu Głównego PZŁ- Płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski, Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej – prof. Paweł Piątkiewicz oraz Rzecznik Prasowy PZŁ Koleżanka Alicja Fruzińska, która odczytała list byłego Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, Kolegi Rafała Malca.

Po zakończeniu przemówień przystąpiono do wręczenia odznaczeń. Prof. Dariusz Gwiazdowicz za zasługi naukowe na rzecz łowiectwa został odznaczony medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadawanym przez Prezydenta RP. Medal w im. Prezydenta Andrzeja Dudy wręczył prof. Leszek Markuszewski. Po zakończeniu przemówień przystąpiono do wręczenia odznaczeń łowieckich:

- najwyższym odznaczeniem łowieckim, ZŁOM odznaczony został: Edmund Feduszko,

- Medalem Św. Huberta odznaczeni zostali: Jan Szulc, Tomasz Sak.

- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali: Jan Łagoźny, Krzysztof Kostrubiec.

- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali: Lech Litwin, Henryk Bednarczyk.

Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Zamojszczyzny wyróżniono: Sławomira Zawiślaka, Andrzeja Wnuka, Zbigniewa Korzeniowskiego, Ogólnopolski Biuletyn „Kultura Łowiecka”.

Złotą Odznaką Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie odznaczony został: Krzysztof Wieliczko.

Srebrną Odznaką Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie odznaczony został: Andrzej Garbula.

Brązową Odznaką Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie odznaczona została: Magdalena Bartyzel-Zirebiec.

Następnie przystąpiono do ceremonii ślubowania młodych myśliwych oraz nadania imienia Księżnej Elżbiety Sapiehy Klubowi Dian przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Zamościu. Akt nadania imienia odczytał i przekazał Rotmistrz Jakub Czekaj.

Po zakończeniu części oficjalnej na przybyłych gości czekały m.in. pokaz Szlacheckiej Sztuki Wabienia Jeleni w wykonaniu Przemysława Janikowskiego oraz Aleksandry Szulc, pokaz psów myśliwskich i pokaz ptaków łowczych oraz pokaz kulinarny w wykonaniu Jakuba Wolskiego. O przyjemności dla ucha zadbał Chór Myśliwski „Knieja” przy ZO PZŁ w Zamościu, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” przy RDLP w Lublinie, zespół Ale Cantare oraz Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego z Zamościa, wraz z którą Sambor Dudziński wykonał utwory z repertuaru Marka Grechuty. Między czasie przeprowadzono konkursy na najładniejszą wystawę łowiecką oraz konkurs kulinarny na najlepszą potrawę.

W kategorii na najładniejszą wystawę łowiecką, I miejsce przypadło Kołu Łowieckiemu nr 44 „Roztocze” w Zamościu. II miejsce otrzymało Koło Łowieckie nr 58 „Towarzystwo Racjonalnego Polowania” w Zamościu. Na najniższym stopniu podium stanęło Wojskowe Koło Łowieckie nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie.

W kategorii Konkurs Kulinarny dla Kół Łowieckich, I miejsce zajęło Koło Łowieckie nr 40 „Szarak” w Strzyżowie które przygotowało dania: dzika nadziewanego kaszą, polędwiczki po hetmańsku, bigos myśliwski zapiekany, szynka pieczona w glazurze, schab z dzika w sosie pieczarkowym. Na miejscu II uplasowało się Koło Łowieckie nr 44 „Roztocze” w Zamościu które przygotowało: polędwiczki z sarny w sosie kurkowym, gulasz z dzika, karczek z dzika w sosie cebulowym, kiełbasę z dzika, kiełbasę z dzika i daniela. III miejsce przypadło Kołu Łowieckiemu nr 61 „Roztocze” w Zamościu za potrawy: paszteciki z dzika, forszmak z dzika, udziec pieczony w cieście, kiełbasę z dzika i jelenia. Dla finalistów obu konkursów Zarząd Okręgowy przygotował atrakcyjne nagrody rzeczowe. Sobota była również dniem rozstrzygnięcia konkursu kulinarnego dla restauratorów „Najlepsza Dzika Karta”, w którym pierwsze miejsce zajęła restauracja „Bohema” w Zamościu.

W niedzielę o godzinie 9:00 na Rynku Wielkim odbyła się giełda kolekcjonerska. Składamy podziękowania naszym gościom za przybycie, myśliwym oraz stażystom z naszego Okręgu za nieocenioną pomoc i wielkie zaangażowanie w organizację naszego święta. Podziękowania składamy na ręce Pana Grzegorza Malca, właściciela Zakładu Przetwórstwa Dziczyzny Elite Expeditions, który podczas obchodów Hubertowskich, świętował 30-lecie istnienia zakładu. Dziękujemy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie za pomoc przy organizacji Hubertusa oraz za oddelegowanie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” przy RDLP w Lublinie. Dziękujemy Nadleśnictwom w Tomaszowie i Biłgoraju za udział w Dniu Edukacji Ekologicznej oraz Nadleśnictwu Józefów za zabezpieczanie sceny oraz sztandarów. Serdecznie dziękujemy Zarządom Okręgowym z Chełma, Lublina, Rzeszowa, oraz Tarnobrzegu za zaprezentowanie swoich stoisk na Rynku Wielkim oraz przygotowanie poczęstunku dla zwiedzających. Dziękujemy władzom lokalnym, sponsorom, wystawcom, oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do organizacji dni Św. Huberta w Zamościu.

Darz Bór

 

zdjęcia: Liliana Keller, Janusz Siek:

zdjęcia Adam Gąsianowski:

zdjęcia Jerzy Zakrzewski:

wtorek, 15 październik 2019 20:18

Kurs na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania.

Napisane przez

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu informuję, że w dniu 22 październik o godzinie 8:00 w biurze Zarządu Okręgowego przy ul. Jasnej 7, rozpoczną się pierwsze zajęcia dla osób chcących uzyskać podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze. Więcej informacji pod numerem telefonu: 84 6384752. W załączniku program kursu.

piątek, 11 październik 2019 16:19

Hubertus Ogólnopolski w Zamościu - fotorelacja

Napisane przez

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Hubertusa Ogólnopolskiego w Zamościu.

Zdjęcia wykonał Krzysztof Szpetkowski.

 

poniedziałek, 17 czerwiec 2019 08:26

Otwarcie Placu Zabaw

Napisane przez

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu uroczyście oddało do użytku nowo powstały plac zabaw, usytuowany przy budynku Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, ul. Orlicz Dreszera 14.

Specjalny plac zabaw dla Uczniów i Wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Zamościu (PSONI Koło w Zamościu) ufundowali myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim Okręg Zamość przekazując pieniądze, które zebrali podczas aukcji na V. Myśliwskim Kresowym Balu Charytatywnym „Ozimkowe Zapusty”. W otwarciu wzięli udział Wojciech Adamczyk Łowczy Okręgowy, Jan Szulc Przewodniczący Komisji Kultury Tradycji i Promocji Łowiectwa, Monika Zawiślak Prezes Klubu Dian oraz Marian Ozimek inicjator myśliwskich charytatywnych balów.

W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Zamość Piotr Zając, Jadwiga Stromkie – Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Zamościu i Wojciech Adamczyk – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu.

czwartek, 11 kwiecień 2019 07:05

Konkurs Kulinarny "Najlepsza Dzika Karta".

Napisane przez

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu wspólnie z Elite Expeditions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Miastem Zamość zaprasza wszystkich restauratorów z terenu miasta Zamość do uczestnictwa konkursie kulinarnym "Najlepsza Dzika Karta". Wszystkich chętnych restauratorów prosimy o zapoznanie się regulaminem, wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłania jej do Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Pile wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile, Kalina i Zespołem Szkół Leśnych w Goraju organizuje w dniach 7-9.06.2019 XXIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki myśliwskiej na Zamku w Goraju. Imprezie tej towarzyszy mnóstwo dodatkowych przedsięwzięć m.in. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich "O Róg Wojskiego",  Turniej Łuczniczy, Konkurs Wabienia Jeleni Byków, Ocena poroży samców jeleni okręgu pilskiego, podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego "Łowiectwo w oczach dziecka", plener malarski, przegląd chórów z zakresu muzyki myśliwskiej, pokaz psów ras myśliwskich i pokaz sokolniczy. Program imprezy w załączniku.
Oficjalna strona festiwalu to:
www.muzyka.mysliwska.pl
 

Na naszej stronie używamy plików cookies w celu lepszego świadczenia usług.